ค้นหาภายใน  
  เมนู

ตุลาคม 2561
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวภายใน. > รายละเอียด
 สัมมนาเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง เรื่อง \\\"พืชเทคโนชีวภาพ : ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยในยุค AEC\\\"
   
วันที่ข่าว : 19 พ.ค 2557
เจ้าของข้อมูล : คทง.เศรษฐกิจมหภาคฯ


ไม่มีภาพประกอบข่าว
   

สัมมนาเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง เรื่อง "พืชเทคโนชีวภาพ : ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยในยุค AEC"

วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 10 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ

   
เอกสารประกอบ

ไม่มีเอกสารประกอบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ( วันที่ข่าว : 13 ก.ย. 2553)
Press Release ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร ในส่วนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ( วันที่ข่าว : 23 ก.พ. 2554)
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเครือข่ายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ภาคเหนือ) เรื่อง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับการปฏิรูปประเทศไทย ( วันที่ข่าว : 11 มี.ค. 2554)
การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง "ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขในเชิงลึกของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) " ( วันที่ข่าว : 8 มี.ค. 2554)
การสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กรณีน้ำมันทอดซ้ำ" ( วันที่ข่าว : 11 มี.ค. 2554)
กำหนดการสัมมนาระดมความคิดเห็น ภาคเหนือเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ( วันที่ข่าว : 27 มี.ค. 2554)
"สภาที่ปรึกษาฯ พบสื่อมวลชน ๔ ภูมิภาค" ของคณะทำงานสื่อสารกับสังคม ( วันที่ข่าว : 28 มี.ค. 2554)
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ฯ สป. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาอัคคีภัย ( วันที่ข่าว : 25 เม.ย. 2554)
สภาที่ปรึกษาฯ เตรียมการสัมมนาระดมความคิดเห็น ๔ ภูมิภาค เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ( วันที่ข่าว : 30 พ.ค 2554)
คณะทำงานสื่อสารกับสังคม เตรียมการสัมมนาเรื่อง“สภาที่ปรึกษาฯ พบสื่อมวลชน ๔ ภูมิภาค” ภาคใต้ ( วันที่ข่าว : 29 พ.ค 2554)
ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง“การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร” ( วันที่ข่าว : 24 พ.ค 2554)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น ๔ ภูมิภาค เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ( วันที่ข่าว : 14 มิ.ย 2554)
เรื่อง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัย กรณีศึกษาภาคใต้” ( วันที่ข่าว : 22 มิ.ย 2554)
สัมมนา เรื่อง \\\"การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกรณีศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ( วันที่ข่าว : 22 ส.ค. 2554)
สัมมนาและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง \\\\ ( วันที่ข่าว : 22 ส.ค. 2554)
สัมมนา Focus Group เรื่อง \\\"ร่างความเห็นและข้อเสนอแนะคุณภาพชีวิตคนทำงานภาคบริการกลางคืน ศึกษาเฉพาะกรณีเมืองพัทยา\\\" ( วันที่ข่าว : 22 ส.ค. 2554)
คณะทำงานการกีฬาฯ จัดสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง \\\"บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ\\\" ( วันที่ข่าว : 9 ก.ย. 2554)
สัมมนา เรื่อง \\\"การมีส่วนร่วมของภาคประชานในกรณีศึกษาข้อเสนอแนะการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจของคณะกรรมการการปฏิรูป (คปร.)\\\" ในพื้นที่ภาคใต้ ( วันที่ข่าว : 12 ก.ย. 2554)
สัมนาเรื่อง\\\"การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเฝ้าระวัง ฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ คูคลองของประเทศ\\\" ( วันที่ข่าว : 14 ก.ย. 2554)
สัมมนา เรื่อง \\\"ศึกษาและสำรวจนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม\\\" ครั้งที่ 1 ( วันที่ข่าว : 13 ก.ย. 2554)
สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง \\\"นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม\\\" ( วันที่ข่าว : 14 ก.ย. 2554)
สัมมนา เรื่อง \\\"การเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน\\\" ในส่วนประเด็นทางด้านข้อกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วม ( วันที่ข่าว : 14 ก.ย. 2554)
สัมมนาเรื่อง \\\"การศึกษาและสำรวจนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม\\\" ครั้งที่ 2 ( วันที่ข่าว : 16 ก.ย. 2554)
การสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2554 เรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ( วันที่ข่าว : 16 ก.ย. 2554)
สัมมนา เรื่อง \\\"ชุมชนเข้มแข็งรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ\\\" ( วันที่ข่าว : 18 ก.ย. 2554)
สัมมนา เรื่อง \\\"การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกรณีศึกษาข้อเสนอแนะการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจของคณะกรรมการการปฏิรูป (คปร.)\\\" ( วันที่ข่าว : 19 ก.ย. 2554)
International conference on Balancing the Economic Growth and Social Strengthening in Asia and Global 12 - 14 March, 2012 at Shangri-la Hotel ( วันที่ข่าว : 22 พ.ย 2554)
โครงการศึกษาและจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง \\\"การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเฝ้าระวัง ฟื้นฟู และอนุรักษ์ แม่น้ำ คูคลองของประเทศ\\\" ( วันที่ข่าว : 10 ม.ค. 2555)
คณะทำงานเศรษฐฏิจมหภาคฯ จัดสัมมนา เรื่อง \\\"การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา โลจิสติกส์\\\" ( วันที่ข่าว : 10 ก.พ. 2555)
คณะทำงานร่วม 3 คณะ จัดสัมมนา เรื่อง \\\"นโยบายและมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม\\\" ครั้งที่ 2 ( วันที่ข่าว : 12 ก.พ. 2555)
คทง.ร่วม 3 คณะ จัดสัมมนา เรื่อง \\\"นโยบายและมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม\\\" ครั้งที่ 3 ( วันที่ข่าว : 15 ก.พ. 2555)
คทง.ร่วม 3 คณะ จัดสัมมนาเรื่อง \\\"นโยบายและมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม\\\" ครั้งที่ 3 ( วันที่ข่าว : 21 ก.พ. 2555)
คทง.วิชาการฯ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\\\" ( วันที่ข่าว : 8 มี.ค. 2555)
คทง.เศรษฐกิจภาคบริการฯ ศึกษาดูงานเรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานบริการและการขนส่งสินค้าข้ามแดน เพื่อการค้าระหว่างประเทศ\\\" ครั้งที่ 3 ( วันที่ข่าว : 8 มี.ค. 2555)
สัมมนา Focus group เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้าทางอากาศ : กรณีศึกษา สนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางภูมิภาค\\\" ( วันที่ข่าว : 21 มี.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การมีส่วนร่วมของประชาชน : ศึกษา การบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างบูรณาการ\\\" ( วันที่ข่าว : 6 เม.ย. 2555)
สัมมนาระดมความคิดเห็น 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า พ.ศ.2556-2575 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\\\" ( วันที่ข่าว : 19 เม.ย. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ยกเครื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ภาครัฐ กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : กรณีศึกษาโลจิสติกส์\\\" ( วันที่ข่าว : 24 เม.ย. 2555)
สัมมนา (Focus Group) เรื่อง \\\"การใช้ประโยชน์ของสนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา) ( วันที่ข่าว : 23 พ.ค 2555)
สัมมนาระดมความคิดเห็น 4 ภูมิภาค (ภาคอีสาน) เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556 - 2575) ภายใต้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\\\" ( วันที่ข่าว : 23 พ.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กรณีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากสาร BPA ในขวดนมทารกและเด็กเล็ก\\\" ( วันที่ข่าว : 17 พ.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"แนวทางการจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธประจำจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร\\\" ( วันที่ข่าว : 18 พ.ค 2555)
สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้าทางอากาศ : กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางภูมิภาค\\\" ( วันที่ข่าว : 22 พ.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎระเบียบ FLEGT กรณีไม้ยางพาราคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษามาตรฐานสินค้าเกษตร กรณีศึกษาการแปรรูปไม้ยางพารา\\\" ( วันที่ข่าว : 24 พ.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"มาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE) ในปี 2558\\\" ( วันที่ข่าว : 25 พ.ค 2555)
สัมมนา และศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา\\\" ( วันที่ข่าว : 26 พ.ค 2555)
เชิญบุคคลภายนอกมาให้ข้อมูลในประเด็น เรื่อง \\\"หลักประกันสุขภาพ และเมดิคัลฮับ\\\" ( วันที่ข่าว : 30 พ.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา\\\" ( วันที่ข่าว : 5 มิ.ย 2555)
สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง \\\"แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรม\\\" ( วันที่ข่าว : 6 มิ.ย 2555)
คทง.การมีส่วนร่วมฯ จัดสัมมนา เรื่อง \\\\\\\"การติดตามการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือฯ สู่บทบาทการมีส่วนร่วมในการสะท้อนความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ ใน 5 ภูมิภาค\\\" ครั้งที่ 1 ( วันที่ข่าว : 8 มิ.ย 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\\\" ( วันที่ข่าว : 21 มิ.ย 2555)
สัมมนาเรื่อง \\\"มาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ (AEC) ในปี 2558 ( วันที่ข่าว : 22 มิ.ย 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( วันที่ข่าว : 28 มิ.ย 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การติดตามการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือฯ สู่บทบาทการมีส่วนร่วมในการสะท้อนความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ ใน 5 ภูมิภาค\\\" ครั้งที่ 2 ( วันที่ข่าว : 2 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การติดตามการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือฯ สู่บทบาทการมีส่วนร่วมในการสะท้อนความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ ใน 5 ภูมิภาค\\\" ครั้งที่ 3 ( วันที่ข่าว : 6 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ สังคมไทยได้อะไร ( วันที่ข่าว : 6 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ระบบหลักประกันสุขภาพ\\\" ( วันที่ข่าว : 10 ก.ค 2555)
เรื่อง ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ( วันที่ข่าว : 12 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การพัฒนาฐานข้อมูลสิทธิบัตรยา\\\" ( วันที่ข่าว : 11 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษาฟาร์มโคนม\\\" ( วันที่ข่าว : 10 ก.ค 2555)
เชิญนักวิชาการมาให้ข้อมูล เรื่อง \\\"สินค้าที่ไม่ปลอดภัยข้ามแดน กรณีความปลอดภัยด้านอาหาร\\\" ( วันที่ข่าว : 11 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"นโยบายแอลกอฮอล์ เพื่ออนาคตเยาวชนไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 19 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ\\\" ( วันที่ข่าว : 19 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ EU ผลกระทบภาคส่งออกของไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 19 ก.ค 2555)
สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง \\\"การเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน กรณีศึกษา การผ่อนผันการจ้างแรงงานแต่างด้าวหลบหนีเข้ามืองผิดกฎหมาย\\\" ( วันที่ข่าว : 22 ก.ค 2555)
สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้าทางอากาศ กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางภูมิภาค\\\" ( วันที่ข่าว : 23 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การติดตามการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือฯ สู่บทบาทการมีส่วนร่วมในการสะท้อนความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ ใน 5 ภูมิภาค\\\" ครั้งที่ 5 ( วันที่ข่าว : 27 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 28 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบบำนาญแห่งชาติ\\\" ( วันที่ข่าว : 30 ก.ค 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"บทบาทของการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการพัฒนาเยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555\\\" ( วันที่ข่าว : 31 ก.ค 2555)
สัมมนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง “พลังงานทดแทน กรณีน้ำมัน และก๊าซชีวภาพ” ( วันที่ข่าว : 7 ส.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง “แนวทางการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิ” ( วันที่ข่าว : 10 ส.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานบริการและการส่งสินค้าข้ามแดน เพื่อการค้าระหว่างประเทศ\\\" ( วันที่ข่าว : 14 ส.ค. 2555)
สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การปรับใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร และกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร” ( วันที่ข่าว : 14 ส.ค. 2555)
การเสวนา เรื่อง \\\"การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนของตำรวจไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 15 ส.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การติดตามความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการอันตรายจากแร่ใยหินเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค\\\" ( วันที่ข่าว : 17 ส.ค. 2555)
สัมมนา Focus Group เรื่อง \\\"ร่างความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดการขยะอย่างยั่งยืน\\\" ( วันที่ข่าว : 17 ส.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนลูกพระดาบส\\\" ( วันที่ข่าว : 17 ส.ค. 2555)
การสัมมนาและลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล เรื่อง \\\"การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยธรรมนูญสุขภาพระดับพื้ันที่\\\" ( วันที่ข่าว : 23 ส.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ผลกระทบจาก FTA EU - ไทย กรณีการเข้าถึงยา\\\" ( วันที่ข่าว : 23 ส.ค. 2555)
สัมมนาวิชาการ เรื่อง \\\"ตำรวจกับกระบวนการยุติธรรมไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 31 ส.ค. 2555)
สัมมนา Focus group เรื่อง \\\"การมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างบูรณาการ\\\" ( วันที่ข่าว : 7 ก.ย. 2555)
สัมมนา รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง \\\"พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 12 ก.ย. 2555)
เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556 - 2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( วันที่ข่าว : 13 ก.ย. 2555)
สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง \\\"การเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน กรณีศึกษา การผ่อนผันการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย\\\" ( วันที่ข่าว : 16 ก.ย. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การช่วยเหลือคนพิการที่ปฏิบัติงานในระบบรัฐ\\\" ( วันที่ข่าว : 19 ก.ย. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การเสริมสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจร ภายใต้ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจประเทสเพื่อนบ้าน สปป.ลาว\\\" ( วันที่ข่าว : 25 ก.ย. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร\\\" ( วันที่ข่าว : 25 ก.ย. 2555)
เรื่อง แนวทางการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน ( วันที่ข่าว : 24 ก.ย. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ข้อเสนอการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นสารเคมี คาร์โบฟูราน เมทโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็ม\\\" ( วันที่ข่าว : 28 ก.ย. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การเสริมสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจร ภายใต้ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว\\\" ( วันที่ข่าว : 30 ก.ย. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ผลกระทบของคำสั่ง กสทช.ต่อการดำเนินงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ทางพระพุทธศาสนา\\\" ( วันที่ข่าว : 6 พ.ย 2555)
สัมมนา (Focus Group) เรื่อง \\\"แนวทางส่งเสริมการเป็นเมืองสุขภาพ\\\" ( วันที่ข่าว : 6 พ.ย 2555)
สัมมานา เรื่อง "ผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท พร้อมกันทั่วประเทศ" ( วันที่ข่าว : 25 พ.ย 2555)
เรื่อง "ปัญหาที่ดินเขายายเที่ยง ใครได้ ใครเสีย" ( วันที่ข่าว : 3 ธ.ค. 2555)
เรื่อง "สัมมนาติดตามการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น" ( วันที่ข่าว : 11 ธ.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย" ( วันที่ข่าว : 12 ธ.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า" (ภาคเหนือ) ( วันที่ข่าว : 13 ธ.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง "บทบาทขององค์การประชาสังคมในการพัฒนา" ( วันที่ข่าว : 18 ธ.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ\\\" ( วันที่ข่าว : 21 ธ.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"การปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ( วันที่ข่าว : 23 ธ.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\"ทิศทางท่าเรือน้ำลึกปากบารา\\\" ( วันที่ข่าว : 26 ธ.ค. 2555)
สัมมนา เรื่อง \\\\ ( วันที่ข่าว : 17 ม.ค. 2556)
สัมมนา เรื่อง \\\"บทบาทของครูต่อการศึกษา สังคม และประเทศชาติ\\\" ( วันที่ข่าว : 20 มี.ค. 2556)
สัมมนา เรื่อง \\\"สัมมนาติดตามการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น\\\" ( วันที่ข่าว : 21 ม.ค. 2556)
สัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ๒ ทศวรรษหน้า (ภาคใต้) ( วันที่ข่าว : 31 ม.ค. 2556)
สัมมนา เรื่อง \\\"มองอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจยางพาราไทยในบริบทยุคการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกและทิศทางการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราไทยปี 2556/2557\\\" ( วันที่ข่าว : 20 มี.ค. 2556)
สัมมนา เรื่อง \\\"การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้่นแปซิฟิก ในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค\\\" ( วันที่ข่าว : 20 มี.ค. 2556)
สัมมนา เรื่อง \\\"จัดการอันตรายจากโฟมที่ใช้สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร\\\" ( วันที่ข่าว : 20 มี.ค. 2556)
สัมมนา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุขของไทย” ( วันที่ข่าว : 22 เม.ย. 2556)
สัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศไทย” ( วันที่ข่าว : 23 เม.ย. 2556)
สัมมนาสมัชชาชาวพุทธแห่งชาติ เรื่อง \\\"บทบาทของสัมมนาชาวพุทธ\\\" ( วันที่ข่าว : 17 พ.ค 2556)
สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรในบริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย กรณีศึกษาความมั่นคงทางรายได้ของเศรษฐกิจภาคการผลิตทางการเกษตร” ( วันที่ข่าว : 11 พ.ค 2556)
สัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติ” ( วันที่ข่าว : 22 พ.ค 2556)
สัมมนา เรื่อง \\\"แม่ดีเพื่อสังคม/บทบาทของแม่ดี\\\" ( วันที่ข่าว : 28 พ.ค 2556)
สัมมนา เรื่อง \\\"จัดการอันตรายจากโฟมที่ใช้สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร ( วันที่ข่าว : 29 พ.ค 2556)
สัมมนา เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า\\\" (เวทีเด็กและเยาวชน) ( วันที่ข่าว : 29 พ.ค 2556)
สัมมนา เรื่อง \\\"ข้อตกลงทางการค้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค กรณี TPP และ EU ไทย FTA\\\" ( วันที่ข่าว : 30 พ.ค 2556)
สัมมนา เรื่อง ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล\\\" ( วันที่ข่าว : 12 มิ.ย 2556)
เรื่อง \\\"บทบาทของเยาวชนผู้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ\\\" ( วันที่ข่าว : 28 มิ.ย 2556)
เรื่อง \\\"แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา กรณีที่มีผลกระทบต่อโลมาอิรวดี\\\" ( วันที่ข่าว : 29 มิ.ย 2556)
เรื่อง “การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตของยางไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘” ( วันที่ข่าว : 12 ก.ค 2556)
เรื่อง “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : การใช้สิทธิฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล” ( วันที่ข่าว : 18 ก.ค 2556)
สัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล” ( วันที่ข่าว : 19 ก.ค 2556)
เรื่อง “ข้อตกลงทางการค้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค กรณี TPP และ EU – ไทย FTA” ครั้งที่ ๑ ( วันที่ข่าว : 30 ก.ค 2556)
สัมมนา เรื่อง “บทบาทของเยาวชนผู้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ กรณีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา” ( วันที่ข่าว : 5 ส.ค. 2556)
เรื่อง “แนวทางส่งเสริมการเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวไทยให้เป็น ๒ ล้านล้านบาทในปี ๒๕๕๘ : กรณีศึกษาระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลัก” ครั้งที่ ๓ ( วันที่ข่าว : 9 ส.ค. 2556)
เรื่อง “ข้อตกลงทางการค้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค กรณี TPP และ EU – ไทย FTA” ครั้งที่ ๒ ( วันที่ข่าว : 11 ส.ค. 2556)
สัมมนา เรื่อง \\\"บทบาทการสื่อสารทางการกีฬาของไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 6 ก.ย. 2556)
เรื่อง \\\"ผลกระทบและมาตรการ การป้องกันหมอกควันของประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน\\\" ( วันที่ข่าว : 4 ก.ย. 2556)
สัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง \\\"แนวทางส่งเสริมภาคบริการไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน\\\" ( วันที่ข่าว : 18 ธ.ค. 2556)
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4