ค้นหาภายใน  
  เมนู

ตุลาคม 2561
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวภายใน. > รายละเอียด
 ศึกษาดูงานเรื่อง \\\"แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม\\\"
   
วันที่ข่าว : 19 ธ.ค. 2556
เจ้าของข้อมูล : คทง.วิทยาศาสตร์ฯ


ไม่มีภาพประกอบข่าว
   

ศึกษาดูงาน เรื่อง "แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม"

ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่

   
เอกสารประกอบ

ไม่มีเอกสารประกอบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
การสัมมนา เรื่อง ทางออกของดาวเทียมไทย ( วันที่ข่าว : 27 ต.ค. 2553)
เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า การปฏิรูปการศึกษาไทย” ( วันที่ข่าว : 27 ต.ค. 2553)
ประกวดการเขียนบทความ เรื่อง “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้า” ( วันที่ข่าว : 29 ต.ค. 2553)
การประชุมเฉพาะกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง \\\"พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ทางเลือกของพลังงานชุมชน\\\" ( วันที่ข่าว : 22 ธ.ค. 2553)
ประกาศ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดบทความ ( วันที่ข่าว : 20 ธ.ค. 2553)
การสัมมนา (Focus Group) รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ค่าเงินบาทแข็งตัวผลกระทบกับภาคการเกษตรไทย ( วันที่ข่าว : 22 ธ.ค. 2553)
(Press Release) 10 ปี สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ \\\"สู่ทศวรรษที่ 2 เคียงผองประชา สร้างสรรค์คุณค่าสู่รัฐ\\\" ( วันที่ข่าว : 23 ธ.ค. 2553)
การประชุมสัมมนา (Focus Group) เรื่อง “กลยุทธ์และเทคนิคการประชาสัมพันธ์สภาที่ปรึกษาฯ” ( วันที่ข่าว : 14 ม.ค. 2554)
กำหนดการศึกษาดูงาน โครงการศึกษา เรื่อง "หนึ่งชุมชนหนึ่งพลังงานทดแทน" ( วันที่ข่าว : 13 ม.ค. 2554)
กำหนดการศึกษาดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาอัคคีภัย” ( วันที่ข่าว : 8 ก.พ. 2554)
กำหนดการศึกษาดูงาน เรื่อง “เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาอัคคีภัย” ( วันที่ข่าว : 20 ก.พ. 2554)
สัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) หัวข้อเรื่อง "แนวทางส่งเสริมการเป็นเมืองสุขภาพ (Medical City)" ( วันที่ข่าว : 13 ม.ค. 2554)
(ร่าง) กำหนดการสัมมนา "ทบทวนยุทธศาสตร์สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ ๓" ( วันที่ข่าว : 27 ม.ค. 2554)
ร่าง กำหนดการเสวนา (Focus Group) เรื่อง "แนวทางการแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อม และการแท้งไม่ปลอดภัย ( วันที่ข่าว : 25 ม.ค. 2554)
กำหนดการสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเครือข่ายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ภาคกลาง) เรื่อง "การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับการปฏิรูปประเทศไทย" ( วันที่ข่าว : 31 ม.ค. 2554)
กำหนดการสัมมนาเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ มิติด้านเศรษฐกิจผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ( วันที่ข่าว : 9 ก.พ. 2554)
Press Release ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการเสวนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ( วันที่ข่าว : 8 ก.พ. 2554)
Press Release ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ปี 2553-2558 มิติด้านเศรษฐกิจผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม” ( วันที่ข่าว : 9 ก.พ. 2554)
กำหนดการเข้าพบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน กับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ( วันที่ข่าว : 15 ก.พ. 2554)
การสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง บทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( วันที่ข่าว : 25 ก.พ. 2554)
เรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ( วันที่ข่าว : 6 มี.ค. 2554)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( วันที่ข่าว : 20 มี.ค. 2554)
การศึกษาดูงาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( วันที่ข่าว : 19 มี.ค. 2554)
คณะทำงานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากผลอุทกภัยทางธรรมชาติ ณ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ( วันที่ข่าว : 30 เม.ย. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง ผู้สูงอายุไทยกับโอกาสในการทำงานและสวัสดิการที่เหมาะสม ( วันที่ข่าว : 14 ส.ค. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการขยะ ( วันที่ข่าว : 16 ส.ค. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร) ( วันที่ข่าว : 18 ส.ค. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การพัฒนาด้านการขนส่งระบบราง ผังเมือง และพลังาน\\\" ( วันที่ข่าว : 19 ส.ค. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในกลุ่มจังหวัดชายแดน\\\" ( วันที่ข่าว : 23 ส.ค. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 23 ส.ค. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)\\\" ( วันที่ข่าว : 23 ส.ค. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในกลุ่มจังหวัดชายแดน ( วันที่ข่าว : 23 ส.ค. 2554)
ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ ( วันที่ข่าว : 2 ก.ย. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การพัฒนาด้านการขนส่งระบบราง ผังเมือง และพลังงาน\\\" ( วันที่ข่าว : 2 ก.ย. 2554)
ศึกษาดูงานและสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-พม่า ในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก\\\" ( วันที่ข่าว : 1 ก.ย. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การมุ่งเน้นอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว\\\" ( วันที่ข่าว : 1 ก.ย. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การจัดการขยะอย่างยั่งยืน\\\" ครั้งที่ 3 ( วันที่ข่าว : 4 ก.ย. 2554)
สัมมนาเรื่อง \\\"การเพิ่มรายได้รายวัน 300 บาท ทำได้หรือไม่อย่างไร\\\" ( วันที่ข่าว : 4 ก.ย. 2554)
ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ ( วันที่ข่าว : 3 ก.ย. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ\\\" ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( วันที่ข่าว : 8 ก.ย. 2554)
สัมมนา เรื่อง \\\"การพัฒนาข้อเสนอต่อแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ( วันที่ข่าว : 8 ก.ย. 2554)
สัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ธุรกิจในชนบทกับการเพิ่มรายได้รายวัน\\\" ( วันที่ข่าว : 7 ก.ย. 2554)
คณะทำงานอุตสาหกรรมฯ จัดศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในกลุ่มจังหวัดชายแดน\\\" ( วันที่ข่าว : 9 ก.ย. 2554)
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานเรื่อง \\\"เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติ กรณีศึกษา ดินถล่ม โคลนถล่ม\\\" ( วันที่ข่าว : 9 ก.ย. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ\\\" ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ( วันที่ข่าว : 11 ก.ย. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การพัฒนานันทนาการของประเทศไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 18 ก.ย. 2554)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ\\\" ครั้งที่ 5 ภาคตะวันตก ( วันที่ข่าว : 18 ก.ย. 2554)
คณะทำงานการทรัพยากรฯ ศึกษาดูงานเรื่อง \\\"การจัดการขยะอย่างยั่งยืน\\\" ครั้งที่ 4 ( วันที่ข่าว : 19 ก.ย. 2554)
คณะทำงานการกีฬาฯ ศึกษาดูงานเรื่อง \\\"การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ\\\" ( วันที่ข่าว : 10 ก.พ. 2555)
คทง.การทรัพยากรฯ ศึกษาดูงานและประชุม คทง.เกี่ยวเนื่อง เรื่อง \\\"แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกฯ ครั้งที่ 2\\\" ( วันที่ข่าว : 15 ก.พ. 2555)
คทง.การทรัพยากรฯ ศึกษาดูงานเรื่อง \\\"การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และฟื้นฟูฯ ( วันที่ข่าว : 20 ก.พ. 2555)
คทง.เศรษฐกิจภาคบริการฯ ศึกษาดูงานเรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานบริการและการขนส่งสินค้าข้ามแดน เพื่อการค้าระหว่างประเทศ\\\" ครั้งที่ 1 ( วันที่ข่าว : 19 ก.พ. 2555)
คทง.การกีฬาฯ ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ\\\" ( วันที่ข่าว : 1 มี.ค. 2555)
คทง.เศรษฐกิจภาคบริการฯ ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานบริการ และการขนส่งสินค้าข้ามแดน เพื่อการค้าระหว่างประเทศ\\\" ครั้งที่ 2 ( วันที่ข่าว : 2 มี.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ความไม่เป็นธรรมในการกระจายที่ดิน ทำกินในสังคมไทย ครั้งที่ ๒ ( วันที่ข่าว : 19 มี.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน และร่วมประชุมหารือ เรื่อง สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.\\\" ( วันที่ข่าว : 22 มี.ค. 2555)
ศึกษาดูงานเรื่อง \\\\\\\"ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานบริการและการขนส่งสินค้าข้ามแดน เพื่อการค้าระหว่างประเทศ\\\\\\\" ครั้งที่ 3 ( วันที่ข่าว : 25 มี.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ\\\" ( วันที่ข่าว : 26 มี.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 28 มี.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน และประชุม คทง.เกี่ยวเนื่องฯ เรื่อง \\\"แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก\\\" ครั้งที่ ๓ ( วันที่ข่าว : 31 มี.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การแปรรูปผลผลิตจากภาคเกษตรกับการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม\\\" ( วันที่ข่าว : 17 พ.ค 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\\\\\"ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานบริการและการขนส่งสินค้าข้ามแดน เพื่อการค้าระหว่างประเทศ\\\\\\\" ครั้งที่ 4 ( วันที่ข่าว : 24 พ.ค 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ของจังหวัดเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ\\\" ( วันที่ข่าว : 31 พ.ค 2555)
คทง.แรงงานฯ จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การจัดระบบประกันสังคมถ้วนหน้า\\\" ครั้งที่ 1 ( วันที่ข่าว : 11 มิ.ย 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การบังคับใช้กฎหมายกรณีศึกษาความไม่เป็นธรรมในการกระจายที่ดินทำกินในสังคมไทย\\\" ครั้งที่ 4 ( วันที่ข่าว : 12 มิ.ย 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 18 มิ.ย 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ระบบเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในสหภาพยุโรป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE)\\\" ( วันที่ข่าว : 18 มิ.ย 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"โครงการศึกษาผลกระทบและมาตรการป้องกันหมอกควันของประเทศไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 20 มิ.ย 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานบริการ และการส่งสินค้าข้ามแดนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ\\\" ( วันที่ข่าว : 3 ก.ค 2555)
สัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การจัดระบบประกันสังคมถ้วนหน้า\\\" ครั้งที่ 2 ( วันที่ข่าว : 16 ก.ค 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ความยุติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิไม่เป็นธรรมในที่ดินทำกิน ครั้งที่ 5\\\" ( วันที่ข่าว : 28 ก.ค 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไต้หวัน” ( วันที่ข่าว : 2 ส.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"แนวทางการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร\\\" ( วันที่ข่าว : 21 ส.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร\\\" ( วันที่ข่าว : 23 ส.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา : กรณีการอนุรักษ์โลมาอิรวดี\\\" ( วันที่ข่าว : 26 ส.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"นันทนาการกับการพัฒนาเยาวชนไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 30 ส.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"แนวทางการส่งเสริมเมืองสุขภาพ\\\" ( วันที่ข่าว : 19 ก.ย. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา\\\" ( วันที่ข่าว : 20 ก.ย. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ผลกระทบและมาตรการการป้องกันหมอกควันของประเทศไทย กรณีไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง\\\" และประชุมคณะทำงานการทรัพยากรฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 ( วันที่ข่าว : 20 ก.ย. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"แนวทางการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ประจำจังหวัด\\\" ( วันที่ข่าว : 14 ต.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"แนวทางการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำจังหวัด และแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบการขนส่ง\\\" ( วันที่ข่าว : 6 พ.ย 2555)
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมชนและท้องถิ่น ( วันที่ข่าว : 8 พ.ย 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย" ( วันที่ข่าว : 19 พ.ย 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย" ( วันที่ข่าว : 26 พ.ย 2555)
เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม SMEs ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ( วันที่ข่าว : 28 พ.ย 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง "ผลกระทบและมาตรการการป้องกันหมอกควันของประเทศไทย" ( วันที่ข่าว : 13 ธ.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย" ( วันที่ข่าว : 13 ธ.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"กระบวนการยุติธรรมของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส\\\" ( วันที่ข่าว : 27 ธ.ค. 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม SMEs ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน\\\" ( วันที่ข่าว : 20 มี.ค. 2556)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่\\\" ( วันที่ข่าว : 25 มี.ค. 2556)
ศึกษาดูงาน เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ๒ ทศวรรษหน้า” ( วันที่ข่าว : 13 พ.ค 2556)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเภพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า กรณีศึกษาจังหวัดตราด\\\" ( วันที่ข่าว : 29 พ.ค 2556)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"แนวทางลดผลกระทบภาคอุตสาหกรรมจากปัจจัยแวดล้อมและบริบทที่เปลี่ยนแปลง\\\" ( วันที่ข่าว : 6 มิ.ย 2556)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อคิดเห็นถึงทิศทางการกระจายอำนาจที่เหมาะสมในอนาคต\\\" ( วันที่ข่าว : 10 มิ.ย 2556)
เรื่อง \\\"กระบวนการยุติธรรมของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 13 มิ.ย 2556)
เรื่อง \\\"แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย\\\" ครั้งที่ 2 ( วันที่ข่าว : 13 มิ.ย 2556)
เรื่อง \\\"แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย\\\" ครั้งที่ 3 ( วันที่ข่าว : 24 มิ.ย 2556)
เรื่อง “บทบาทการสื่อสารทางการกีฬาของไทย” ( วันที่ข่าว : 24 ก.ค 2556)
เรื่อง “ธรรมาภิบาลของนโยบายรัฐต่อแรงงานต่างด้าวเพื่อประโยชน์ของชาติ” ( วันที่ข่าว : 25 ก.ค 2556)
เรื่อง “แนวทางส่งเสริมการเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวไทยให้เป็น ๒ ล้านล้านบาทในปี ๒๕๕๘ : กรณีศึกษาระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลัก” ครั้งที่ ๒ ( วันที่ข่าว : 3 ส.ค. 2556)
เรื่อง “แนวทางส่งเสริมการเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวไทยให้เป็น ๒ ล้านล้านบาทในปี ๒๕๕๘ : กรณีศึกษาระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลัก” ครั้งที่ ๓ ( วันที่ข่าว : 8 ส.ค. 2556)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางบกปลอดภัย\\\" ( วันที่ข่าว : 5 ส.ค. 2556)
ศึกษาดูงาน เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย” ครั้งที่ ๕ ( วันที่ข่าว : 8 ส.ค. 2556)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม\\\" ( วันที่ข่าว : 22 ส.ค. 2556)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"การส่งเสริมกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน\\\" ครั้งที่ 1 ( วันที่ข่าว : 25 ส.ค. 2556)
ศึกษาดูงานเรื่อง \\\"อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอาเซียน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรและ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่ม\\\" ( วันที่ข่าว : 16 ธ.ค. 2556)
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาสินค้าเกษตร ( วันที่ข่าว : 24 ธ.ค. 2556)
ศึกษาข้อเท็จจริงในพื้นที่ เรื่อง \\\"ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม : กรณีอ่าวพร้าว น้ำมันรั่ว และกรณีคลิตี้ สารตะกั่ว\\\" ( วันที่ข่าว : 28 พ.ค 2557)
ศึกษาดูงานเรื่อง \\\"บทบาทการสื่อสารทางการกีฬาของไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 22 พ.ค 2557)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"เศรษฐกิจการค้าชายแดนเพื่อเชื่อมโยงการค้าอาเซียนและการเตรียมความพร้อมประเทศไทยรองรับสังคมผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกรณีศึกษาจังหวัดตาก\\\" ( วันที่ข่าว : 24 พ.ค 2557)
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4