ค้นหาภายใน  
  เมนู

กันยายน 2561
อาพฤ
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > คำถามประจำ FAQ

 คำถามประจำ FAQ

รายการคำถามประจำทั้งหมด
คำถาม  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีที่มาอย่างไร

คำตอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2540 บัญญัติในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 19 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 71 – มาตรา 89 เป็นหมวดที่มีบทบัญญัติในการกำหนดหน้าที่เป็นรูปแบบของแนวนโยบายพื้นฐานที่ รัฐต้องปฏิบัติต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ต่างประเทศ เป็นต้น ในมาตรา 89 ได้บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการตามหมวดนี้ให้รัฐจัดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในประเด็นปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้องค์ประกอบ ที่มา อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” ทั้งนี้ ได้มีการตรา พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ขึ้น โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 เพื่อแจกแจงรายละเอียดในเรื่ององค์ประกอบ ที่มา อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ

ค้นหา
 
คำค้น :
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4