ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2561
อาพฤ
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > กิจกรรม > รายละเอียด
 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมต.คมนาคม บรรยายพิเศษ \"Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก\"
   
วันที่กิจกรรม: 13 มิ.ย 2556 ถึง 13 มิ.ย 2556
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


   

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก" ในการประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นายโอกาส
เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาฯ นางภรณี ลีนุตพงษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ และคณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

   
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาดูงาน เรื่อง "เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติ"
การสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง "การปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ"
สัมมนาวิชาการประจำปี 2553
การประชุมสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สป.ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ประธานสภาที่ปรึกษาฯ รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ และเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ เข้าพบนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่ออวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่
ประธานสภาที่ปรึกษาฯ พร้อมผู้บริหาร เข้าพบดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด บก.บห.นสพ.เดลินิวส์ เพื่ออวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่
คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน ศึกษาดูงาน โครงการศึกษา เรื่อง “หนึ่งชุมชนหนึ่งพลังงานทดแทน”
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ร่วมกับ คณะทำงานด้านการยุติธรรมฯ และคณะทำงานการศึกษาฯ สภาที่ปรึกษาฯ จัดการเสวนา (Focus Group) เรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อม และการแท้งไม่ปลอดภัย"
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ ๓
เวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นระดับอนุภูมิภาค ประจำปี 2554 เพื่อประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะวิชาการประชุมหารือเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเด็นเกี่ยวกับ SMEs
คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานฯ สภาที่ปรึกษาฯ ร่วมประชุมหารือ กับ สนข.
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ผอ.ไอทีดี บรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (AC)
บรรยายพิเศษ การลงทุนของจีนเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง
สป.ห่วงใยหลังภัยสึนามิ
แถลงข่าวความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “แนวทางความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศญี่ปุ่น กรณี : วิกฤตภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวและสึนามิ”
สภาที่ปรึกษาฯ ยื่นเรื่องต่อ ครม. พิจารณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย
4 คณะทำงาน สภาที่ปรึกษาฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการ Youg ASEAN towards ASEAN Community...
บรรยายพิเศษ เศรษฐกิจพอเพียง โดยเลขาธิการมูลินิธชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
บรรยายพิเศษ \"นโยบายการเงินของไทยกับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน\" โดย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
สภาที่ปรึกษาฯ ร่วมการประชุมประจำปี 54 ของ สศช.
คทง.การเกษตรฯ เชิญ ผอ.สนง.แผนการเกษตรฯ สศช. ร่วมให้ข้อมูลและหารือ
คทง.วิทยาศาสตร์ฯ เชิญ ดร.พิจิตต รัตตกุล ให้ข้อมูลระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติฯ
คทง.วิทยาศาสตร์ฯ สป. เชิญ พล.อ.ดร วิชิต สารทรานนท์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็น
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สภาพัฒน์ บรรยายสรุป ร่างแผน 11
.วีรวัฒน์-หาญณรงค์ อดีต สป2. ร่วมหารือแผนพัฒนาฯ (ร่าง) ฉบับที่ 11 กับ คทง.ทรัพยากรฯ
คทง.การเกษตรฯ เชิญ นายพรศิลป์ รอง ปธ.กรรมการหอการค้าไทย บรรยายและหารือร่วมกัน
สป. แถลงข่าว ยื่น 19 ข้อ นโยบายเร่งด่วน ต่อครม.
ประธานสภาที่ปรึกษาฯ นำคณะสมาชิก เยี่ยมคารวะ ประธานวุฒิสภา
กิจกรรมสภาสัมพันธ์ \"บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ\"
สป.ระดมสมองเพื่อจัดทำร่างความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อแผน 11
การสัมภาษณ์สด รายการบ่ายนี้ มีคำตอบ เรื่องประชาคมอาเซียน
การบรรยายความคืบหน้าการต่อสู้คดีกรณีเขาพระวิหารในศาลโลก
สภาที่ปรึกษาฯ ร่วมประชุมหารือกรมชลประทาน เกี่ยวกับการบริหารน้ำกลาง และอีสาน
คทง.วิทยาศาสตร์ฯ เชิญวิทยากร บรรยายพิเศษเพื่อรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว
คทง.วิทยาศาสตร์ฯ เชิญวิทยากร ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
คณะทำงานการแรงงานฯ จัดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ โดยได้เชิญผู้แทนจากกรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พขค.)
พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ บรรยายพิเศษเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมของประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า
คณะทำงานอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เชิญผู้แทนจากบริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด มาบรรยายและร่วมหารือ
สภาที่ปรึกษาฯ ระดมความเห็น เร่งเสนอการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
การรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในด้านสหกรณ์
สภาที่ปรึกษาฯ จัดวิพากษ์ (ร่าง)ความเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทย
สภาที่ปรึกษาฯ เชิญ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ บรรยายพิเศษ
คมชัดลึก สัมภาษณ์พิเศษ ประธานสภาที่ปรึกษาฯ และรองประธานสภาที่ปรึกษาฯ
คทง.วิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สภาที่ปรึกษาฯ จัดแถลงข่าว เตรียมความพร้อมการประชุมนานาชาติฯ
ศาสตราภิชาน.ดร.สุรเกียรติ์ ฯ บรรยายพิเศษเรื่อง วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศษฐกิจไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2575)
Gallery International Conference...Organized by NESAC
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี บรรยายพิเศษเรื่อง วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
สภาที่ปรึกษาฯ ได้เชิญนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายพิเศษ
การประชุมและแถลงข่าว เรื่อง ข้อเสนอเร่งด่วนการบรรเทาความสูญเสียจากอุบัติเหตุรถตู้สาธารณะ
คทง.การมีส่วนร่วมฯ เชิญบุคคลร่วมหารือประเด็นปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
การประชุมคณะกรรมการ (องค์อำนาจ) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 2/2555
คทง.เกี่ยวเนื่องฯ เชิญปลัดอำเภอสีคิ้ว ให้ข้อมูลการจัดสรรที่ดินทำกิน กรณีพื้นที่เขายายเที่ยง
ประธานสภาที่ปรึกษาฯและคณะ เข้าพบ รัฐมนตรี วราเทพ รัตนากร
ผู้บริหาร ธกส. ขอหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ สภาที่ปรึกษาฯ
สภาที่ปรึกษาฯ เข้าแสดงความยินดีและหารือ รมต.คมนาคม
วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมเยือนสภาที่ปรึกษาฯ
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4