ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2561
อาพฤ
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > กิจกรรม > รายละเอียด
 การสัมมนา อุตสาหกรรมกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย
   
วันที่กิจกรรม: 30 พ.ค 2556 ถึง 30 พ.ค 2556
สถานที่ : ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ


   

คณะทำงานการกีฬา และนันทนาการ สภาที่ปรึกษาฯ จัดการสัมมนา เรื่อง"อุตสาหกรรมกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย" โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

   
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ร่วมแสดงความยินดี
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนของ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี ร่วมนำกระเช้าของขวัญมอบแด่ นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาฯ และนางภรณี ลีนุตพงษ์ รองประธานสภาฯ
ประธานสภาที่ปรึกษาฯ พร้อมผู้บริหาร เข้าพบคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่ออวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่
คณะทำงานสื่อสารกับสังคม จัดประชุมสัมมนา (Focus Group) เรื่อง “กลยุทธ์และเทคนิคการประชาสัมพันธ์สภาที่ปรึกษาฯ"
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาฯ จัดการสัมมนา เรื่อง “ผลกระทบจากการปรับเงินสงเคราะห์ (CESS)”
สัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเครือข่ายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ภาคกลาง) เรื่อง "การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับการปฏิรูปประเทศไทย"
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ฯ คณะทำงานทรัพยากรฯ คณะทำงานการเกษตรฯ ศึกษาดูงานร่วม 3 คณะ เรื่อง \"โครงการศึกษาการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะ \"การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ\" ครั้งที่ 1
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ไปศึกษาดูงาน เรื่อง "เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาอัคคีภัย"
โครงการจัดเวทีสาธารณะระดบอนุภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2554 เพื่อประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในการสะท้อนปัญหาจากประชาสู่รัฐ
สป.สัมมนาการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านทรัพยากรฯและเกษตรกรรม
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “บทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”
คณะทำงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน และคณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขในเชิงลึกของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงานและโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซ
การสัมมนาระดมความคิดเห็น ภาคเหนือ เรื่อง\"การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\"
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาฯ จัดสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “บทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”
คณะทำงานด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาฯ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) และมูลนิธิสร้างความเข
คณะทำงานสื่อสารกับสังคม สป.3 พบสื่อมวลชนภาคเหนือ
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาคฯ สป. จัดสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย-พม่า
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ฯ สป. จัดสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาอัคคีภัย
สป. สัมมนาระดมความเห็น เรื่องนวัตกรรมทางนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาคฯ สป. ระดมความเห็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย-พม่า
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ฯ สป. สัมมนาเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AC
สป. สัมมนาการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
สภาที่ปรึกษาฯ พบสื่อมวลชน ภาคใต้ เชื่อมความร่วมมือระหว่างกัน
คณะทำงานการมีส่วนร่วมฯ จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการเสนอปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาคฯ สป, ประสานความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาฯ จัดการสัมมนาเรื่อง “ข้อเสนอแนะต่อแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559”
คทง.เศรษฐกิจมหภาคฯ สป. ระดมความเห็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย-พม่า ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สภาที่ปรึกษาฯ เปิดเวทีระดมความเห็นภาคอีสาน“นวัตกรรมทางนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย”
สภาที่ปรึกษาฯ เปิดเวทีภาคอีสาน ระดมความเห็นเรื่องประชาคมอาเซียน AC
สภาที่ปรึกษาฯ ระดมความเห็นชาวภาคกลาง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ
สภาที่ปรึกษาฯ ระดมความเห็นพื่นที่ภาคกลาง เพื่อเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน AC
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสัมมนาสมัชชาชาวพุทธทั่วประเทศในโอกาสวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช 2554 เรื่อง “พระมหากษัตริย์คู่ชาติ พุทธศาสน์คู่ไทย”
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม สภาที่ปรึกษาฯ จัดการสัมมนา เรื่อง “การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98”
นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาฯ พร้อมคณะผู้บริหารสภาที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับพลโท ประสาท สุขเกษตร รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การจัดสัมมนา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ” โดย คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขฯ ร่วมกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาฯ, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง จัดการสัมมนา เรื่อง “นโยบายรัฐบาลใหม่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างนั่งยืน”
สภาที่ปรึกษาฯ เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด
คณะทำงานการแรงงานฯ จัดการสัมมนารับฟังความเห็น เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงของชีวิตในกลุ่มคนที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป\"
คทง.การมีส่วนร่วมฯ สป. สัมมนาการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจของ คปร. พื้นที่ภาคเหนือ
คณะทำงานการแรงงานฯ ร่วมกับ คณะทำงานอุตสาหกรรมฯ จัดสัมมนา เรื่อง “คิดอย่างไร...กับรายได้ 300 บาทต่อวัน\"
สัมมนาวิชาการประจำปี 54 สภาที่ปรึกษาฯ ชูประเด็นเด่น “การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาคฯ จัดสัมมนาเรื่อง “มาบตาพุดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า กรณีศึกษา การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่”
คณะทำงานการอุตสาหกรรมฯ จัดสัมมนา เรื่อง “ศึกษาและสำรวจนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม” ครั้งที่ 4
คณะทำงานการด้านการยุติธรรม ฯ ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้างผู้ค้าและบริการเครื่องอุปโภคบริโภค จัดสัมมนา “ความยุติธรรมการจัดเก็บเงินสมทบของสำนักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน”
สป.สร้างความร่วมมือ เพื่อเฝ้าระวังแม่น้ำ คูคลองของประเทศ
สภาที่ปรึกษาฯ ร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย หาทางแก้ไชปัญหายาเสพติดของไทย
คทง.โครงสร้างพื้นฐานฯ เร่งเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานฯ
คทง.เศรษฐกิจมหภาคฯ มองอุตสาหกรรมและการเกษตร กับนโยบายของรัฐบาล
สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “วิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า กรณีศึกษา รูปแบบการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่”
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \" การทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา - ศาสนาประจำชาติไทย\"
สภาที่ปรึกษาฯ เร่งระดมสมอง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเฝ้าระวัง อนุรักษ์ แม่น้ำ คูคลองของไทย
นโยบายและมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
3 คณะทำงานฯร่วมจัดสัมมนานโยบายและมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
คุณภาพการศึกษาก่อนการปฏิรูปและหลังการปฏิรูปการศึกษา
ความปลอดภัยด้านการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า
ความปลอดภัยของคนไทยในการใช้บริการรถตู้สาธารณะ
การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ เพื่อสู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างมีคุณค่า คุณประโยชน์ และคุณธรรม
สภาที่ปรึกษาฯระดมความเห็นยุทธศาสตร์ไทยใน 20 ปีหน้า ภาคใต้
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากสารบีพีเอในขวดนมทารกและเด็กเล็ก
สัมมนาเรื่อง \"ยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้าทางอากาศ : กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางภูมิภาค\"
สภาที่ปรึกษาฯ ระดมความเห็นภาคอีสาน เรื่องยุทธศาสตร์ไทยใน 2 ทศวรรษหน้าฯ
คทง.การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ สภาที่ปรึกษา เร่งผลัดดันร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
คทง.วิทยาศาสตร์ ระดมความเห็นเรื่องแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีฯ เพื่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศไทย
การสัมมนา เรื่อง การจัดระบบประกันสังคมถ้วนหน้า
มาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AECในปี ๒๕๕๘
สภาที่ปรึกษาฯ ระดมความเห็นภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ไทย ใน 2 ทศวรรษหน้า
การสัมมนา เรื่อง กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ...สังคมไทยได้อะไร
การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสิทธิบัตรยา
สภาที่ปรึกษาฯ ระดมความเห็นภาคกลาง เรื่องยุทธศาสตร์ไทยใน 20 ปีหน้า
การสัมมนาเรื่องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรมฯ
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ สป. สัมมนาเรื่องนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
นโยบายแอลกอฮอล์ เพื่ออนาคตเยาวชนไทย
ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ EU ผลกระทบภาคส่งออกของไทย
คทง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดมความเห็นชาวสงขลา กรณีการอนุรักษ์โลมาอิรวดี ทะเลสาบสงขลา
คทง.ยุติธรรม สัมมนาเรื่องตำรวจไทยกับกระบวนการยุติธรรมไทย
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งฯ
คทง.การมีส่วนร่วมฯ เร่งระดมความเห็น กรณีศึกษาการบริหารจัดการพิ้นที่ป่าต้นน้ำอย่างบูรณาการ
การสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง \"พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย\"
สภาที่ปรึกษาฯ กับการสัมมนาวิชาการประจำปี 2555
สภาที่ปรึกษาฯ ร่วมถวายพระพร ๕ ธันวา มหาราช
ผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท พร้อมกันทั่วประเทศ
คณะทำงานการกีฬาฯ จัดสัมมนา เรื่อง “อุตสาหกรรมกีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย”
วันสถาปนาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครบรอบ ๑๒ ปี สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ
นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาฯ และ ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่อง \"สัมมนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ทศวรรษหน้า ภาคเหนือ\"
ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานการสัมมนา \"สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ\"
สัมมนา ร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...
สัมมนา ร่างความเห็นแนวทางการลดก็าซเรือกกระจกของประเทศไทย
สัมมนาระดมความคิดเห็นภาคอีสาน ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
การสัมมนาข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุขของไทย
สัมมนาระดมความเห็น เวทีเด็กและเยาวชน เรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
สัมมนา ข้อตกลงทางการค้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กรณี TPP และ EU-ไทย FTA
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4