ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ยุติการรับสมัครองค์กรภาคเอกชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในการคัดเลือกองค์กรที่มีคุณสมบัติในการเสนอชื่อสมาชิกและคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครองค์กรภาคเอกชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการ
  • หนังสือยินยอมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการตามมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ [ PDF ]
คู่มือ การรับสมัครองค์กรภาคเอกชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครองค์กรภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แบบ สศ. ๑-๐๑) [ PDF ]
  • หนังสือแสดงความสมัครใจรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มในภาคเศรษฐกิจ หรือกลุ่มในภาคสังคม หรือกลุ่มในภาคทรัพยากร (แบบ สศ. ๑-๐๒) [ PDF ]
  • หนังสือแสดงความสมัครใจรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ สศ. ๑-๐๓) [ PDF ]
  • หนังสือรับรองคุณสมบัติ (แบบ สศ. ๕-๐๑) [ PDF ]
ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การเผยแพร่ประวัติและวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเอง แบบแสดงประวัติและวิสัยทัศน์ของบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [ PDF ]
ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกันเองเพื่อให้ได้สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หนังสือรับรองคุณสมบัติบุคคล (แบบ สศ. ๕-๐๑) [ PDF ]
ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องรายละเอียดของเกษตรกรรายย่อย
ระเบียบคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องรายละเอียดภาคต่างๆ ของประเทศไทย
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศหน้าที่ 1
ประกาศหน้าที่ 2
ประกาศหน้าที่ 3
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องผลการเลือกกันเองทางไปรษณีย์ของกลุ่มอธิการบดีของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กำหนดการตรวจนับคะแนนการเลือกกันเองทางไปรษณีย์ ของกลุ่มอธิการบดีของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องผลการเลือกกันเองทางไปรษณีย์ ของกลุ่มปลัดกระทรวงเพื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กำหนดการตรวจนับคะแนนการเลือกกันเองทางไปรษณีย์ของกลุ่มปลัดกระทรวง เพื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนัยมาตรา ๖ (๑) (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง แจ้งผลการเลือกกันเองทางไปรษณีย์ของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กำหนดการตรวจนับคะแนนการเลือกกันเองทางไปรษณีย์ของกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง แจ้งผลการเลือกกันเองทางไปรษณีย์ของผู้แทนสื่อมวลชนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อองค์กรภาคเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อดำเนินการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรสื่อมวลชนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายชื่อองค์กรสื่อมวลชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรายชื่อผู้แทนองค์กรสื่อมวลชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อดำเนินการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกลุ่มสื่อมวลชน
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายชื่อองค์กรภาคเอกชนและองค์กรสื่อมวลชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการ สรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เพื่อให้คัดค้านกันเอง) (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายชื่อองค์กรภาคเอกชนและองค์กรสื่อมวลชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการ สรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เพื่อให้คัดค้านกันเอง)
บัญชีรายชื่อองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายชื่อผู้แทนที่องค์กรเสนอมาเพื่อเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บัญชีรายชื่อองค์กรสื่อมวลชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายชื่อผู้แทนที่องค์กรเสนอมาเพื่อเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แบบคำคัดค้านรายชื่อองค์กรภาคเอกชนและองค์กรสื่อมวลชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งผลการเลือกกันเองทางไปรษณีย์ของกลุ่มอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและกลุ่มอธิการบดีของสถาบันราชภัฎและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเผื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ความก้าวหน้าการดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งผลการเลือกกันเองทางไปรษณีย์ของกลุ่มปลัดกระทรวงและกลุ่มผู้แทนสหภาพแรงงานเพื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กำหนดการตรวจนับคะแนนการเลือกกันเองทางไปรษณีย์ ของกลุ่มปลัดกระทรวงและกลุ่มผู้แทนสหภาพแรงงานเพื่อเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายชื่อสหภาพแรงงานและผู้แทนสหภาพแรงงานที่มีสิทธิเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายชื่อสหภาพแรงงาน ที่ได้ยื่นแบบเสนอชื่อผู้แทนสหภาพแรงงาน
กับสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเข้ารับการเลือกกันเอง
เป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญสหภาพแรงงาน เสนอชื่อผู้แทนเพื่อเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บัญชีรายชื่อและสถานที่ตั้ง สหภาพแรงงานในกิจการเอกชนและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย จนถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ที่มา : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
แบบเสนอชื่อผู้แทนสหภาพแรงงาน [ PDF ] [ WORD]   
หนังสือยินยอม [ PDF ] [ WORD ]   
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อองค์กรภาคเอกชนและองค์กรสื่อมวลชน ที่ได้ยื่นแบบการขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายชื่อองค์กรภาคเอกชนและองค์กรสื่อมวลชนที่ได้ยื่นแบบการขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เรียงตามตัวอักษร)
ระเบียบสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญองค์กรภาคเอกชนและองค์กรสื่อมวลชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลยื่นขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แบบการขอขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน [ PDF ]  [ WORD ]
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล [ PDF ]  [ WORD ]
แบบการขอขึ้นทะเบียนองค์กรสื่อมวลชน [ PDF ]  [ WORD ]
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นนิติบุคคล [ PDF ]   [ WORD ]
แบบเสนอชื่อผู้แทนสหภาพแรงงาน [ PDF ] [ WORD]
หนังสือยินยอม [ PDF ] [ WORD ]
ตัวอย่าง บัตรเลือกกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในส่วนของผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ตัวอย่าง บัตรเลือกกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในส่วนของผู้แทนองค์กรสื่อมวลชนในกิจการด้าน
ตัวอย่าง บัตรเลือกกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในส่วนของผู้แทนสหภาพแรงงาน