รายนามคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ

  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  ประธานคณะทำงาน 
  พลโท เจิดวุธ คราประยูร  รองประธานคณะทำงาน 
  นายแพทย์ วินัย วิริยกิจจา  คณะทำงาน 
  นายวัลลภ พลอยทับทิม  คณะทำงาน 
  นายศิวะ แสงมณี  คณะทำงาน 
  นางสุรางคณา วายุภาพ  คณะทำงาน 
  พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท  คณะทำงาน 
  นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย  คณะทำงาน 
  นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย คณะทำงาน
  นางสาวมัณฑนา ปิยะมาดา คณะทำงาน
  นายอาวุธ วรรณวงศ์  คณะทำงาน
  พลตำรวจตรี พงศ์ชัย สุขะหุต คณะทำงาน
  นางกัลยาณี ธรรมจารีย์ คณะทำงาน
  นายสันติ สาทิพย์พงษ์ คณะทำงาน
  นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร คณะทำงาน
  นางสาวอุษา ชูชาติ คณะทำงาน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ คณะทำงาน
  นายสรัล สินุธก คณะทำงานและเลขานุการ
  นายมหิทธร โคกเกษม คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นางสาวพนิดา คำสำเริง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นายภานุพันธ์ เอี่ยมอุบลวรรณ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นายทศพนธ์ นรทัศน์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ