รายนามคณะทำงานปฏิรูปการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

  ดร. สุมิท แช่มประสิทธิ์  ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
  นายพะโยม ชิณวงศ์  ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
  อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล  ประธานคณะทำงาน 
  อาจารย์ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ  คณะทำงาน 
  รองศาสตราจารย์ สมพร อิศวิลานนท์  คณะทำงาน 
  นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ    คณะทำงาน 
  นายเรวัต จันทนง  คณะทำงานและเลขานุการ 
  นายยงยศ สำราญสุข  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายกันตพงษ์ วรเชษฐานันท์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นายสุกิจ วงค์ปันง้าว คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นายวรพงศ์ สุขเกิด คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ