อำนาจหน้าที่ คณะทำงานปฏิรูปการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

  1. ดำเนินการศึกษาแนวทางปฏิรูปการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และดำเนินการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
  2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างมอบหมาย