อำนาจหน้าที่ คณะทำงานปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

  1. ดำเนินการศึกษาแนวทางปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และดำเนินการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
  2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างมอบหมาย