รายนามคณะทำงานการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

Itthipol  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์  ประธานคณะทำงาน
 Preeda นางปรีดา คงแป้น  คณะทำงาน
 Duangmanee ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล   คณะทำงาน
 Manus นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์  คณะทำงาน
 Adis รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะทำงาน
 Jurairat นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์      คณะทำงาน
  นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์   คณะทำงาน
  นายศราวุฒิ ประทุมราช  คณะทำงานและเลขานุการ
  นายเอนก บุญมา   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  ว่าที่ร้อยตรีอภิชาต พงษ์สวัสดิ์     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นายธีรพงศ์ เพ็ชรสุก       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นายณธรรศ ชูจิตร     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ