รายนามคณะทำงานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

 

 Eak  พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์  ที่ปรึกษาคณะทำงาน
 Banjed  ศาสตราจารย์ บรรเจิด สิงคะเนติ  ประธานคณะทำงาน
 Paisit  อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล  รองประธานคณะทำงาน
 Jutharat  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย  คณะทำงาน
 Narong  ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ  คณะทำงาน
 Thanee  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์  คณะทำงาน
 Namthae  ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง  คณะทำงาน
 Wirut  พันตำรวจเอก วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร  คณะทำงาน
   นางสันทนี ดิษยบุตร  คณะทำงาน
 Somchai  นายสมชาย หอมลออ  คณะทำงาน
 Atthapon  นายอรรถพล ใหญ่สว่าง  คณะทำงาน
   นายศราวุฒิ ประทุมราช  คณะทำงานและเลขานุการ
   นางภัทรินทร์ สั้นนุ้ย  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาวกนกกาญจน์ ว่างขุนทด  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาววัลยา เจริญผล  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นายภูมิดล สร้อยสำราญ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ