รายนามคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา

 

Patthamawadee   รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล    ประธานคณะทำงาน
 Payom   ดร.พะโยม ชิณวงศ์   รองประธานคณะทำงาน
 Thaya   หม่อมหลวง ทยา กิติยากร  รองประธานคณะทำงาน
 Siridech  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ   คณะทำงาน
 Penpan  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์   คณะทำงาน
 Chuthamas  นางจุฑามาศ โชติบาง  คณะทำงาน
 Kraiyos  ดร.ไกรยส ภัทราวาท  คณะทำงาน
   นางสาวเบญจวรรณ วงศ์คำ คณะทำงาน
   นางสาวจุฑารัตน์ ทนันไชย  คณะทำงาน
   นางรษิกา ชาญณรงค์ คณะทำงานและเลขานุการ
   นายธเนตร์ ภู่สุวรรณ์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ