บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

บันทึกเทปวิทยุ รายการปฏิรูปกฏหมายประชาชน เดือน กรกฎาคม 2560


 รายการ ปฏิรูปกฏหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : การปฏิรูประบบบริหารราชการ
 สัมภาษณ์ : นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ

 


 รายการปฏิรูปกฎหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : ข้อเสนอการปฏิรูปการจัดการด้านที่ดิน
 สัมภาษณ์ : ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ประธานคณะทำงานการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 รายการปฏิรูปกฎหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : การปฏิรูปการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
 สัมภาษณ์ : นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา

 


 รายการปฏิรูปกฎหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
 สัมภาษณ์ : รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา

 


 รายการปฏิรูปกฎหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : การปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 สัมภาษณ์ : นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์ อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 รายการปฏิรูปกฎหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : กฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
 สัมภาษณ์ : นายไพสิฐ พาณิชย์กุล อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
และรองประธานคณะทำงานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...