บันทึกเทปวิทยุ รายการปฏิรูปกฏหมายประชาชน เดือน กรกฎาคม 2560


 รายการ ปฏิรูปกฏหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : การปฏิรูประบบบริหารราชการ
 สัมภาษณ์ : นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ

 


 รายการปฏิรูปกฎหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : ข้อเสนอการปฏิรูปการจัดการด้านที่ดิน
 สัมภาษณ์ : ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ประธานคณะทำงานการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 รายการปฏิรูปกฎหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : การปฏิรูปการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
 สัมภาษณ์ : นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา

 


 รายการปฏิรูปกฎหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
 สัมภาษณ์ : รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา

 


 รายการปฏิรูปกฎหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : การปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 สัมภาษณ์ : นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์ อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 รายการปฏิรูปกฎหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2560
 ประเด็น : กฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
 สัมภาษณ์ : นายไพสิฐ พาณิชย์กุล อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
และรองประธานคณะทำงานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม