บันทึกเทปวิทยุ รายการปฏิรูปกฏหมายประชาชน เดือน มิถุนายน 2560

 


รายการ ปฏิรูปกฏหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2560
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
สัมภาษณ์ : นายไพสิฐ พาณิชย์กุล รองประธานคณะทำงานปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

 


รายการ ปฏิรูปกฏหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2560
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
สัมภาษณ์ : ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง