บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

บันทึกเทปวิทยุ เดือน ธันวาคม 2560

     
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77
         สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

          
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การจัดการขยะบริเวรชายฝั่งและเกาะ ตอนจบ
         สัมภาษณ์ : ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
          
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 20 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
          
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 19 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

         
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนปฏิรูปนโยบายแห่งชาติทางทะเล
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์


        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2560        
        ประเด็น : การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ป่าไม้
         สัมภาษณ์ ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การปฏิรูประบบการศึกษาโดยการใช้งานวิจัยเป็นฐาน
         สัมภาษณ์ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : ข้อเสนอการปฏิรูประบบงานสอบสวน
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...