บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน 2560


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560
         ประเด็น : การปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา
         สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560
         ประเด็น : เทปการสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน
         สัมภาษณ์ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา , นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ , นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร        

   


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560
         ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดิน - ป่าไม้
         สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ


        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560
        ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ดิน - ป่าไม้
        สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560
        ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน ด้านกระบวนการยุติธรรม
        สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร

        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560
        ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป" เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน
        สัมภาษณ์ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
 
        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560
        ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป เรื่อง การบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามข้อเสนอ อบป."
        สัมภาษณ์ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

  


        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560
        ประเด็น : เทปสัมมนา "มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูปกฏหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตอนจบ)"
        สัมภาษณ์ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี