มองรัฐสภา 1 สิงหาคม 2560 ประเด็น : การขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง