คณะทำงานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา เข้าพบรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง ประธานคณะทำงานด้านการปฏิรูปการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา

พร้อมคณะทำงาน เข้ารับฟังข้อหารือราชการกับรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย)

เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการพิจารณากฎหมายในระบบรัฐสภา

(วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 301 อาคารรัฐสภาฯ 2)

IMG 5369