การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.)ครั้งที่ 4/2560

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการ
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) ครั้งที่ 4/2560

โดยมีที่ปรึกษาและอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปข้อเสนอการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างและการดำเนินงานต่อของ
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.)
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
รวมถึงการจัดเวทีสาธารณะของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.)

(วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

 

DSC 0384

DSC 0409

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการ

DSC 0402

นายสุมิท แช่มประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ

DSC 0417

นางสีลาภรณ์ บัวสาย ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ

DSC 0389

นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

DSC 0464

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

 

สื่อประชาสัมพันธ์

บันทึกเทปวิทยุ เดือน มีนาคม 2561
วันพุธ, 14 มีนาคม 2561
ประเด็น : การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
  รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 28... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มกราคม 2561
วันศุกร์, 05 มกราคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 31... Read More...
Image เงินทดลองเดือนมีนาคม 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
เงินทดลองเดือนมีนาคม 2561 Read More...
Image เงินทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันศุกร์, 09 มีนาคม 2561
เงินทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561   Read More...
Image เงินทดลองเดือนมกราคม 2561
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
          Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...