การประชุมคณะทำงาน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2560

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการ ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคราวประชุมคณะทำงาน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2560

(วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

DSC 0002

DSC 0055

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการ

DSC 0050

ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ประธานคณะทำงาน