การสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

เป็นประธานในการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปฎิรูปเชิงโครงสร้างและระบบเพื่อการจัดการเชิงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง" โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา ใน

การสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล

โดย คณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในนามคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

(วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

DSC 0042

ภาคเช้าเป็นการนำเสนอและอภิปรายเรื่อง "ความสำคัญของนโยบายแห่งชาติทางทะเล"

โดยมีหัวข้อการนำเสนอ ดังนี้

DSC 0056

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ นำเสนอในหัวข้อ "ความต่อเนื่องของนโยบายแห่งชาติทางทะเลในการปฏิรูปประเทศ"

DSC 0119

ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ นำเสนอในหัวข้อ "การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนนโยบายแห่งชาติทางทะเล"

DSC 0168

คุณชมพูนุท ช่วงโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำเสนอในหัวข้อ "ความเชื่อมโยงของนโยบายแห่งชาติทางทะเลกับแผนชาติและ SDGs

DSC 0200

นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมยุทธการทหารเรือ นำเสนอในหัวข้อ "บทบาทของศรชล.ต่อนโยบายแห่งชาติทางทะเล"

ภาคบ่ายเป็นการอภิปรายเรื่อง "บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ต่อนโยบายแห่งชาติทางทะเล"