การประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2560

คณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2560

โดยมีการหารือในเรื่องการปรับปรุงเพิ่มเติมหัวข้อ และ/หรือประเด็นปฏิรูปประเทศของคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 DSC0027