การประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2560

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ร่วมประชุมหารือ และชี้แจงถึงกรอบการดำเนินงานของคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ศาสตราจารย์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทำงาน ดำเนินการประชุม

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ

IMG 1077

IMG 1130

IMG 1102