การประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 4/2560

ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาเรื่อง

1. ข้อเสนอแนะเรื่อง ร่าง พ.ร.บ. ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ... เพื่อเสนอ อบป.

2. แผนการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล

3. เสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เพิ่มเติม)

(ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

DSC 0001