การจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

คุณภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน์  รองประธานคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

เรื่อง “การจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง”

 ภายใต้แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศ

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จัดโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานการปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     - ในการสัมมนาเป็นการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันการกัดเซาะชายฝั่งจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมเจ้าท่า

- การนำเสนอ/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของภาควิชาการและภาคประชาชน ดังนี้

คุณศศิน  เฉลิมลาภ คณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดร.สมฤทัย ทะสดวก อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวิสูตร นวมศิริ ผู้ใหญ่บ้าน ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) เรื่อง “ข้อเสนอการปฏิรูประบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง” ใน 7 ประเด็น ดังนี้

1) การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารแบบบูรณาการ

2) การปรับกฎระเบียบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3) การปรับเครื่องมือ กลไกระดับนโยบายและปฏิบัติ

4) ระบบจัดการความรู้และเทคนิควิธีการ

5) การปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอนการทำงาน

- กรณีที่งอก , ที่ตกน้ำ

- การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

- การงบประมาณ

6) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย

7) ระบบฐานข้อมูลการกัดเซาะและระบบข้อมูลสนับสนุนอื่น

ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน์  รองประธานคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดกาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

DSC 0007

DSC 0009

DSC 0010

 

การประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ปัญหากัดเซาะชายฝั่งและการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล

ภายใต้แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาคเช้า เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง "การปฏิรูประบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง"

ดำเนินรายการ โดย คุณศศิน เฉลิมลาภ คณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาคบ่าย เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง "การปฏิรูประบบการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล" 

ดำเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ์ ประธานคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

และคุณภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ รองประธานคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จัดโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานการปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

001

002

003

005

004

DSC 0272

 

 

การสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

เป็นประธานในการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปฎิรูปเชิงโครงสร้างและระบบเพื่อการจัดการเชิงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง" โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา ใน

การสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล

โดย คณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในนามคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

(วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

DSC 0042

ภาคเช้าเป็นการนำเสนอและอภิปรายเรื่อง "ความสำคัญของนโยบายแห่งชาติทางทะเล"

โดยมีหัวข้อการนำเสนอ ดังนี้

DSC 0056

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ นำเสนอในหัวข้อ "ความต่อเนื่องของนโยบายแห่งชาติทางทะเลในการปฏิรูปประเทศ"

DSC 0119

ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ นำเสนอในหัวข้อ "การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนนโยบายแห่งชาติทางทะเล"

DSC 0168

คุณชมพูนุท ช่วงโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำเสนอในหัวข้อ "ความเชื่อมโยงของนโยบายแห่งชาติทางทะเลกับแผนชาติและ SDGs

DSC 0200

นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมยุทธการทหารเรือ นำเสนอในหัวข้อ "บทบาทของศรชล.ต่อนโยบายแห่งชาติทางทะเล"

ภาคบ่ายเป็นการอภิปรายเรื่อง "บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ต่อนโยบายแห่งชาติทางทะเล"

 

 

การประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 4/2560

ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาเรื่อง

1. ข้อเสนอแนะเรื่อง ร่าง พ.ร.บ. ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ... เพื่อเสนอ อบป.

2. แผนการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล

3. เสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เพิ่มเติม)

(ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

DSC 0001

 

 

การประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2560

ศ.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทำงาน

เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2560

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

- แผนการดำเนินงานของคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เดือนสิงหาคม 2560 - เมษายน 2561)

- โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

- Focus Group มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ

- แต่งตั้งสมาชิกคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เพิ่มเติม)

ร่วมกับรองประธานคณะทำงาน คณะทำงาน ฝ่ายเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

( วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

DSC 0011

DSC 0047

DSC 0051

DSC 0113

DSC 0122

DSC 0100

DSC 0080

DSC 0002