การประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2560

ศ.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทำงาน

เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2560

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

- แผนการดำเนินงานของคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เดือนสิงหาคม 2560 - เมษายน 2561)

- โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

- Focus Group มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ

- แต่งตั้งสมาชิกคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เพิ่มเติม)

ร่วมกับรองประธานคณะทำงาน คณะทำงาน ฝ่ายเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

( วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

DSC 0011

DSC 0047

DSC 0051

DSC 0113

DSC 0122

DSC 0100

DSC 0080

DSC 0002

 

การประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2560

คณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2560

โดยมีการหารือในเรื่องการปรับปรุงเพิ่มเติมหัวข้อ และ/หรือประเด็นปฏิรูปประเทศของคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 DSC0027

 

การประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2560

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ร่วมประชุมหารือ และชี้แจงถึงกรอบการดำเนินงานของคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ศาสตราจารย์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะทำงาน ดำเนินการประชุม

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ

IMG 1077

IMG 1130

IMG 1102