การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 1/2560

 

การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 1/2560

เป็นการประชุมในเรื่องกรอบแผนหรือแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ

โดยมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

ร่วมชี้แจงถึงกรอบและภาพรวมการดำเนินงาน

(วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ)

IMG 0192