การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ป่าไม้

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ป่าไม้"

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

IMG 0725

IMG 0730

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือ

IMG 0723

นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล

ผอ.ส่วนจัดการที่ดิน และชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

IMG 0737

นายเดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ