การประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้

การประชุมหารือในประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ป่าไม้
และการกำหนดขอบเขต ตำแหน่งที่ดินของประเทศไทย
"การจัดทำแผนที่ที่ดินดิจิทัล (Digital Map)"

(วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ)
IMG 0121

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการบูรณาการฯ