การประชุมหารือในประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดิน ป่าไม้

 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงานฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
และมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือ ดังนี้ 
นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานฯ 
คุณเดโช ไชยทัพ คุณประยงค์ ดอกลำไย คุณภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ 
 ห้องประชุม 16/2 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

(วันที่ 30 พฤษภาคม 2560)
20170530 112544