การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ป่าไม้

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ป่าไม้"

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

IMG 0725

IMG 0730

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือ

IMG 0723

นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล

ผอ.ส่วนจัดการที่ดิน และชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

IMG 0737

นายเดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้

การประชุมหารือในประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ป่าไม้
และการกำหนดขอบเขต ตำแหน่งที่ดินของประเทศไทย
"การจัดทำแผนที่ที่ดินดิจิทัล (Digital Map)"

(วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ)
IMG 0121

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการบูรณาการฯ

 

 

 

การประชุมหารือในประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดิน ป่าไม้

 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงานฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
และมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือ ดังนี้ 
นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานฯ 
คุณเดโช ไชยทัพ คุณประยงค์ ดอกลำไย คุณภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ 
 ห้องประชุม 16/2 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

(วันที่ 30 พฤษภาคม 2560)
20170530 112544