การประชุมหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.พ. จรัส สุวรรณเวลา

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา

สมาชิกคณะทำงานฯ และฝ่ายเลขานุการฯ

เข้าพบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.พ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อหารือในประเด็นการปฏิรูประบบการศึกษา โดยมีข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ 2 ประเด็นคือ

การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก) และการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1499319304639

1499319309008