การขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้

คณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา ในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบและโครงสร้าง เรื่อง "การขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้"

มีการอภิปรายเรื่อง "โจทย์ท้าทาย และแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้" โดยมีวิทยากร  คือ

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา

และ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อภิปรายนำ

และดำเนินการอภิปราย โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

001

002

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการฯ

005

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา

004

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน