การขับเคลื่อนเครือข่ายการปฏิรูปการเรียนรู้

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา
ดร.พะโยม ชิณวงศ์ อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสาธารณะ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบและโครงสร้าง
เรื่อง "การขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้"
ร่วมกับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
จากสถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
มาให้ความเห็นเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

1499319367219

1499319369871

 

การประชุมหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.พ. จรัส สุวรรณเวลา

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา

สมาชิกคณะทำงานฯ และฝ่ายเลขานุการฯ

เข้าพบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.พ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อหารือในประเด็นการปฏิรูประบบการศึกษา โดยมีข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ 2 ประเด็นคือ

การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก) และการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1499319304639

1499319309008

 

การขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้

คณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา ในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบและโครงสร้าง เรื่อง "การขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้"

มีการอภิปรายเรื่อง "โจทย์ท้าทาย และแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้" โดยมีวิทยากร  คือ

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา

และ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อภิปรายนำ

และดำเนินการอภิปราย โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

001

002

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการฯ

005

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการศึกษา

004

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน