การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535" ครั้งที่ 3/2560

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535" ครั้งที่ 3 

ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

"การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535" ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

การนำเสนอข้อเสนอเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อม หารือประเด็นการปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ที่ค้างอยู่)

และเจตนารมณ์มาตรา 58 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

IMG 1144

IMG 1273

IMG 1148