การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 2/2560

คณะทำงานปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535" ครั้งที่ 2

โดยมี ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงาน ร่วมประชุมและหารือกับคณะทำงานรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในประเด็นการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม)

และการปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

IMG 0801

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงาน

IMG 0791

บรรยากาศการประชุมคณะทำงาน

IMG 0834