การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

คณะทำงานปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535"

โดยมี ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะทำงาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมหารือในประเด็นหลักในการปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มี 9 ประเด็น อันได้แก่ 1. กองทุนสิ่งแวดล้อม 2. มาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.อำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5.การปฏิรูปรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)

7.การควบคุมมลพิษ 8.คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 9.บทลงโทษ

(วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

IMG 0337

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงาน