การประชุมคณะทำงานปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 1/2560

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการฯ

ประธานในการประชุม เป็นการประชุมหารือในเรื่องกรอบการทำงาน แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฯ

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณห้องปลั่ง มีจุล ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรับมนตรี (หลังเก่า) ทำเนียบรัฐบาล

 

 

IMG 0007

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงานฯ

IMG 0062

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองประธานคณะทำงานฯ

IMG 0034

นายประมวล เฉลียว คณะทำงานและเลขานุการ

IMG 0045

นายสัญชัย สุติพันธ์วิหาร คณะทำงาน

IMG 0058

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

IMG 0039

นางสาวสิริวรรณ จันทนงจุลกะ คณะทำงาน