การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535" ครั้งที่ 3/2560

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535" ครั้งที่ 3 

ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

"การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535" ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

การนำเสนอข้อเสนอเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อม หารือประเด็นการปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ที่ค้างอยู่)

และเจตนารมณ์มาตรา 58 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

IMG 1144

IMG 1273

IMG 1148

 

การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 2/2560

คณะทำงานปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535" ครั้งที่ 2

โดยมี ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงาน ร่วมประชุมและหารือกับคณะทำงานรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในประเด็นการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม)

และการปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

IMG 0801

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงาน

IMG 0791

บรรยากาศการประชุมคณะทำงาน

IMG 0834

การประชุมคณะทำงานปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 1/2560

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการฯ

ประธานในการประชุม เป็นการประชุมหารือในเรื่องกรอบการทำงาน แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฯ

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณห้องปลั่ง มีจุล ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรับมนตรี (หลังเก่า) ทำเนียบรัฐบาล

 

 

IMG 0007

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงานฯ

IMG 0062

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองประธานคณะทำงานฯ

IMG 0034

นายประมวล เฉลียว คณะทำงานและเลขานุการ

IMG 0045

นายสัญชัย สุติพันธ์วิหาร คณะทำงาน

IMG 0058

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

IMG 0039

นางสาวสิริวรรณ จันทนงจุลกะ คณะทำงาน

 

 

การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

คณะทำงานปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535"

โดยมี ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะทำงาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมหารือในประเด็นหลักในการปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มี 9 ประเด็น อันได้แก่ 1. กองทุนสิ่งแวดล้อม 2. มาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.อำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5.การปฏิรูปรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)

7.การควบคุมมลพิษ 8.คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 9.บทลงโทษ

(วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

IMG 0337

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะทำงาน