อำนาจหน้าที่ คณะทำงานปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

  1. ดำเนินการศึกษาแนวทางปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และดำเนินการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
  2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างมอบหมาย

รายนาม คณะทำงานปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

  ดร. ณรรต ปิ่นน้อย  ประธานคณะทำงาน 
  รองศาสตราจารย์ ดร. วิมุต วานิชเจริญธรรม  คณะทำงาน 
  ดร. ปัณณ์ อนันอภิบุตร  คณะทำงาน 
  ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. วีระชาติ กิเลนทอง  คณะทำงาน 
  ดร. สมชัย จิตสุชน  คณะทำงาน 
  ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล  คณะทำงาน 
  รองศาสตราจารย์ ดร. ศาสตรา สุดสวาสดิ์  คณะทำงาน 
  ดร. อธิภัทร มุทิตาเจริญ  คณะทำงาน 
  นางสาวนาลินี ศรีกสิกุล คณะทำงานและเลขานุการ 
  นางสาวพิมพ์พสุ จวบความสุข คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นางสาวกวิสรา สุวรรณโณ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นางสาวนิศาชล ตุ่นเฮ้า คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นางชญฎานันท์ ศรีเมฆ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

     

     

        

  

  

หมวดหมู่รอง

หมวดหมู่รอง