อำนาจหน้าที่ คณะทำงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ

  1. ดำเนินการศึกษาแนวทางปฏิรูปด้านกระบวนการนิติบัญญัติและดำเนินการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
  2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างมอบหมาย

รายนามคณะทำงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ

  ศาสตราจารย์ บรรเจิด สิงคะเนติ    ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
  อาจารย์ คมสัน โพธิ์คง ประธานคณะทำงาน
  นายภูมิ มูลศิลป์ คณะทำงาน 
  นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ คณะทำงาน 
  นางสาวสาวิตรี  ชำนาญกิจ  คณะทำงาน 
  นายนิกร จำนง  คณะทำงาน 
  นางสาวอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง คณะทำงาน
  นางสาวอารีวรรณ จตุทอง  คณะทำงานและเลขานุการ 
  นายนิตินันท์ ศรีเมฆ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายสรัล มารู  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นายภูมิดล สร้อยสำราญ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  นางสาววิไลรัตน์ แสงเพ็ชร คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

     

         

หมวดหมู่รอง

หมวดหมู่รอง