ประมวลผลงานคณะอบป. พ.ค. - ก.ค. 2560

ประมวลผลงานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
(พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560)

 folder download icon ดาวโหลด folder download icon
pdf icon 1 ฉบับเต็ม
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อม
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน - ป่าไม้
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบ
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบความมั่นคงทางอาหาร
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
 pdf icon 1 ข้อเสนอเกี่ยวกับกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฏหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบการสอบสวนในคดีอาญา
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา (กลุ่มเด็กปฐมวัย)
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก)
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปรับปรุงและจัดทำกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 pdf icon 1 ข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารราชการ