รายนามคณะทำงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 Banthoon  นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  ที่ปรึกษาคณะทำงาน

 

 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์  ประธานคณะทำงาน
   นายสัญชัย สูติพันธ์วิหาร  คณะทำงาน
 Adisr  นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณะทำงาน
 Itthipon  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์  คณะทำงาน
 Pann  ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร คณะทำงาน
   ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  คณะทำงาน
   นายณรรต ปิ่นน้อย  คณะทำงาน
   นางสาวอารีวรรณ จตุทอง  คณะทำงานและเลขานุการ
   นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาวสุปาณี ขวัญจันทึก  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นายณธรรศ ชูจิตร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาววิไลรัตน์ แสงเพ็ชร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดหมู่รอง

หมวดหมู่รอง