รายนามคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  ศาสตราจารย์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์  ประธานคณะทำงาน
  นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ รองประธานคณะทำงาน 
  นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี  คณะทำงาน 
  ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์  คณะทำงาน 
  นางเพราลัย นุชหมอน  คณะทำงาน 
  อาจารย์ ศศิน เฉลิมลาภ  คณะทำงาน 
  นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข  คณะทำงาน 
  อธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้แทน  คณะทำงาน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน คณะทำงาน
  นายมนต์ชัย ภูสีเขียว คณะทำงานและเลขานุการ
  นางรษิกา ชาญณรงค์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ