เสวนาวิชาการ
ประเด็นท้าทายของโลกกับความร่วมมือของท้องถิ่น : บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการทางสังคม

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


 • ประเด็นการอภิปราย (ภาคเช้า) ดังนี้
  • ความรู้ทางสังคมเพื่อรับมือกับบริบทโลกที่เปลี่ยนไป
  • วาระโลก ประเทศ และท้องถิ่น : ความสอดคล้องทางนโยบาย
  • รายงานผลเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
  • บทบาทของภาคธุรกิจกับ SDGs
  • บทบาทของภาคประชาสังคมกับ SDGs

icona video 15 1 268x268 ไฟล์วีดีโองานสัมมนา

 icona video 15 1 268x268 กล่าวเปิดการเสวนาและปาฐกถาพิเศษเพื่อเชื่อมงานของรัฐบาลกับกรอบ SDGS 
โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 icona video 15 1 268x268 อภิปรายช่วงเช้า
 icona video 15 1 268x268  นำเสนอผลการเสวนาในแต่ละกลุ่มย่อย ช่วงบ่าย

 

  เอกสารประกอบการเสวนากลุ่มย่อย (ภาคบ่าย)
   
 กลุ่ม 1 ความมั่นคงทางอาหารและเกษตรยั่งยืน

10 สถานการณ์ความมั่นคง & อธิปไตยทางอาหารในระดับสากลและประเทศไทยประจำปี 2561

ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนการจัดการอาหารในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเพื่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก การผลิตที่ยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจท้องถิ่น
“ตลาดทางเลือก” การสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น “ความมั่นคงทางด้านอาหาร” อนาคตของประเทศไทย
 สรุปประเด็นเสวนากลุ่มย่อยตอนบ่าย
 
 กลุ่ม 2 เมืองยั่งยืน
 เมืองยั่งยืน:เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ที่ 11
   สรุปประเด็นเสวนากลุ่มย่อยตอนบ่าย
 
 กลุ่ม 3 เศรษฐกิจฐานราก
 เศรษฐกิจฐานราก ประเด็นศึกษา "วิสาหกิจชุมชน"
ปฏิบัติการในพื้นที่สู่นโยบายแห่งชาติ: การสร้างความยั่งยืนจากฐานราก
 
 กลุ่ม 4 ดิน น้ำ ป่า
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่า) : แม่แจ่มโมเดลพลัส
 สรุปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่า) พื้นที่อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : แม่แจ่มโมเดลพลัส
 สรุปประเด็นเสวนากลุ่มย่อยตอนบ่าย
 
กลุ่ม 5 ท้องทะเลและชายฝั่ง
 สรุปสภาพปัญหาและจำนวนชุมชนชาวเล 5 จังหวัด
 มีทะเล ไม่มีที่ทากิน มีแผ่นดิน ไม่มีที่อยู่อาศัย
 โครงการวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 8
 ร่างเอกสารแจก-รวมญาติชาวเลปีที่ 8
 วันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล
 ข้อเสนอรวม-งานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล
 สรุปทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 สรุปกลุ่มชาติพันธุ์ : ชาวเล
   สรุปประเด็นเสวนากลุ่มย่อยตอนบ่าย

 

 

  เอกสารแจก

 •  วารสารบนเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน2560