การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 1/2560

เป็นการประชุมในเรื่องกรอบแผนหรือแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ

โดยมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

ร่วมชี้แจงถึงกรอบและภาพรวมการดำเนินงาน

(วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ)

IMG 0192

Image การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2560
  การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ... Read More...
Image การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 2/2560
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560
คณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ... Read More...
Image การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 4/2560
วันอังคาร, 26 กันยายน 2560
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะทำงาน ... Read More...