การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 4/2560

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะทำงาน

เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 4/2560 

เพื่อพิจารณาถึงการดำเนินงานของคณะทำงานปฏิรูประบบบริหารราชการ

1. เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

1.1 ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม

1.2 การบริหารงานภาครัฐของฝ่ายบริหารกับการตรวจสอบขององค์กรอิสระที่มีดุลยภาพ

2. เรื่องที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม

2.1 ระบบบริหารราชการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น

(ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

DSC 0001

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะทำงาน

DSC 0002

DSC 0003

DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

 

การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 2/2560

คณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ จัดประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ - ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม

- การสร้างดุลยภาพระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐกับการบริหารงานภาครัฐ โดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภาคส่วนต่างๆ

- การปฏิรูปกลไกการคลังและวิธีการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (ระบบบริหารราชการ 20 ปี)

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

IMG 0916

IMG 0921

IMG 0927

IMG 0964

 

การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 1/2560

 

การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 1/2560

เป็นการประชุมในเรื่องกรอบแผนหรือแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ

โดยมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

ร่วมชี้แจงถึงกรอบและภาพรวมการดำเนินงาน

(วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ)

IMG 0192

Image การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2560
  การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ... Read More...
Image การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 2/2560
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560
คณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ... Read More...
Image การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 4/2560
วันอังคาร, 26 กันยายน 2560
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะทำงาน ... Read More...