Image การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2560
  การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ... Read More...
Image การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 2/2560
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560
คณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ... Read More...
Image การประชุมคณะทำงานการปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 4/2560
วันอังคาร, 26 กันยายน 2560
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะทำงาน ... Read More...