คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ

 
 
  ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล  ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ
    ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย  ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ
    ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ
    ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  ประธานอนุกรรมการ
 

  นายพะโยม ชิณวงศ์
  (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน)

 อนุกรรมการ
 

  นางสาวลดาวัลย์ คำภา
  (รองเลขาธิการคณะกรรมการ
  พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

 อนุกรรมการ
    นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
  (รองเลขาธิการคณะกรรมการ
  พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
อนุกรรมการ
 

  ผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อนุกรรมการ
 

 

  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อนุกรรมการ
 

 

ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 1

อนุกรรมการ
 

 

ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 2

อนุกรรมการ
 

 

ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 3

อนุกรรมการ
 

 

ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4

อนุกรรมการ
 

 

ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5

อนุกรรมการ
 

 

ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 6

อนุกรรมการ
    พลโทเจิดวุธ คราประยูร
  (รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)
อนุกรรมการ

 

  นายณรรต ปิ่นน้อย อนุกรรมการ

 

 

  หม่อมหลวงทยา กิติยากร อนุกรรมการ

 

 

  ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ อนุกรรมการ

 

 

  รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล

  (รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

อนุกรรมการ

 

 

ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ อนุกรรมการ
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล อนุกรรมการ

 

 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อนุกรรมการ

 

Wichai

 นายวิชัย อัศรัสกร อนุกรรมการ

 

Itthipon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อนุกรรมการ

 

็Hiranya

นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ
(รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

 

Sayamon

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์
(รองเลขาธิการรักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

 

 

นางจอมขวัญ โชติศาลิกร เซอเรนจาร์กาล อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Areewan

นางสาวอารีวรรณ จตุทอง อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ