บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561

รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561

ประเด็น : บทบาทภาคประชาสังคมกับ SDGs : กรณีแม่แจ่มโมเดลพลัส

สัมภาษณ์ : นายพลากร วงค์กองแก้ว

รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 19 กันยายน 2561

ประเด็น : การเสวนาวิชาการ : บูรณาการเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการทางสังคม

สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว